คณะกรรมการบริษัท

 

นายสมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการ

 

นายสุรนัย ประเสริฐสรรพ์

รองประธานกรรมการลำดับที่ 1

 

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

 

นายอานนท์ ชนไมตรี

กรรมการ

 

นายไตรรงค์ บุตรากาศ

กรรมการ

 

นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา

กรรมการอิสระ

 

นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

กรรมการอิสระ