ร่วมงานกับไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานใน ตำแหน่งต่างๆ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของ องค์กรและเติมโตไปด้วยกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411-413 E-mail : HR@thaiins.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

4 ตำแหน่งงาน
5
อัตรา

เจ้าหน้าที่รับแจ้ง (Call Center) (สัญญาจ้าง 1 ปี)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์
 2. รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบสูง / มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ
 5. ตรงต่อเวลา / ซื่อสัตย์ / มีความอดทน อดกลั้นสูง
 6. มีใจรักงานบริการสูง / มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 7. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี , มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน อาจไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)
 9. หากมีประสบการณ์ผ่านงาน Call Center ในบริษัทประกันภัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1
อัตรา

Personal Assistant (ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ติดต่อประสานงาน เข้าประชุม ทำรายงาน ดูแลโปรเจคต่างๆ
 2. จัดทำเรื่องเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ
 3. จองตั๋วรถ เครื่องบิน โรงแรม สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
 6. ติดตามและดูแลเรื่องส่วนตัวของผู้บริหาร
 7. สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนเวลาและลักษณะการทำงานตามสถานการณ์ในแต่ละวันได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี
 3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง
 5. มีใจรักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก
 6. มีความสามารถในการวางแผนการจัดการงาน และการประสานงานได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
5
อัตรา

เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales )

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ ตามทีมงานที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้
 2. รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสรุปข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อปิดการขาย
 3. เสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เป็นพนักงานสัญญาจ้างงานตามโครงการฯ สังกัดบริษัทในเครือไทยประกันภัย (บจก.สหสรรพ)
 • เสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ควรมีประสบการณ์งานขายประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยอุบัติเหตุทางโทรศัพท์
 3. มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายทางโทรศัพท์
 4. รักงานขาย และทัศนคติที่ดีในงานบริการ รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 5. มีวินัยและความอดทนในการทำงานได้ด้วยตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์เมื่อต้องทำงานเป็นทีม
 6. ชอบทำงานที่ท้าทายความสามารถ โดยแลกกับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
 7. คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถพิมพ์ดีดได้เร็วในระดับพอใช้ แต่แม่นยำ
1
อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. จัดทำงบประกันวินาศภัย XML (New Report OIC 2563)
 2. จัดงบประกันวินาศภัย RBC (New Report OIC 2563)
 3. จัดทำรายงานพิเศษที่ทางคปภ.ร้องขอ
 4. Support Audit ในการออกงบการเงิน
 5. งบ Consolidate

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี
 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีความละเอียด รอบคอบ
 5. มี license CPA หรือผ่านการเป็น audit หรือผ่านการ ปิดงบการเงิน (งบตลาด)